เอกสารในการเช่ารถ

สำหรับบุคคลทั่วไป

>> สำเนาบัตรประชาชน
>> สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
>> สำเนาใบขับขี่รถยนต์
>> เงินค้ำประกัน 2,000
* เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว


ในกรณีเช่ารถในนามนิติบุคคล เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้
>> สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
>> สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์